Pukinmäen Fysiopalvelu Ky

Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyminen tuo mukanaan liikunta- toimintakyvyn heikentymistä. Tuki- ja liikuntaelimistö rappeutuu ja aistit ja reaktiot heikentyvät. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Tästä saattaa käynnistyä kunnon heikkenemisen noidankehä: liikkumisen tuntuessa hankalalta, ulos mennään tai portaita kiivetään yhä harvemmin, minkä seurauksena kunto heikkenee entisestään.

Fysioterapian avulla voidaan paitsi hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, myös kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, kaatumisia ja helpottaa kipua. Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen liikunta- ja toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Ikääntyneen asiakkaan terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja/ tai läheisten ja hoitajien kanssa.

Käytetyt fysioterapiamenetelmät tukevat ikääntynyttä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ja perustuvat hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon. Fysioterapeutti ohjaa ja tukee ikääntynyttä käyttämään optimaalisesti voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn sekä niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa elämässään. Terapiassa pyritään ylläpitämään ja kohentamaan ikääntyneen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Keskeistä on liikunta- ja toimintakyvyn lisääminen tai ylläpito, tasapainon harjoittaminen, lihasvoiman ja liikkuvuuden parantaminen, kivun lievittäminen, vireystilan nostaminen ja apuvälinetarpeen kartoitus. Erityisen tärkeää on palauttaa toimintakyky esim. leikkauksen tai sairauden jälkeen. Fysioterapeutti arvioi ikääntyneen liikkumista ja toimintakykyä yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja toimintakykymittareilla.

Muistisairaudet tuovat monia haasteita ikääntyneen ja hänen läheistensä elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta ja myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta. Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet myös dementoituneiden kuntoutukseen. Dementoituneiden asiakkaiden terapiaan sisällytetään liikunta- ja toimintakykyä kehittävien harjoitteiden lisäksi myös ajan ja paikan tajun sekä minäkuvan vahvistamista.

Ikääntyneiden kotikuntoutus

Kotikäynnit ikääntyneen kotona, palvelutalossa tai sairaalan vuodeosastolla.

Kuntoutus voidaan toteuttaa ikääntyneen kotona, tutussa ympäristössä. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat harjoitus- ja hoitovälineet. Kuntoutuksessa voidaan keskittyä liikunta- ja toimintakykyä kohentavien harjoitteiden lisäksi esimerkiksi ikääntyneen koti- ja lähiympäristössä kokemiin haasteisiin tai omaishoitajan kokemiin haasteisiin siirtymisissä avustamisessa.

Palvelutalossa ja vuodeosastolla tapahtuvassa kuntoutuksessa teemme yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa: mm. apuvälinetarpeen kartoitus, toimintakyvyn ja sen vaihtelun seuranta, hoitajien kokemat haasteet esim. siirtymisissä tai ikääntyneen ohjaamisessa, kuntouttavan työotteen ohjaaminen hoitajille. Teemme yhteistyötä myös omaisten kanssa, mikäli he sitä toivovat.

Fysioterapeutti kirjaa ikääntyneen huoneeseen tuomaansa vihkoon kuntoutuskäynneillä tehdyt harjoitukset, kuinka kuntoutus on sujunut ja muita huomioitaan. Myös omaiset ja hoitohenkilökunta voivat kirjoittaa vihkoon omia huomioitaan ja terveisiään. Tarkoituksena on parantaa tiedon kulkua fysioterapeutin, hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä ja tällä tavoin saada aikaan paras mahdollinen hyöty kuntoutuksesta.

Kuntoutusjaksosta tehdään kirjallinen fysioterapiapalaute, joka toimitetaan osastolle. Tämän lisäksi hoitajia opastetaan aktivoimaan ikääntynyttä osastolla. Ikääntyneelle voidaan tehdä myös kirjallinen muutaman liikkeen yksilöllinen harjoitusohjelma, joka sopii toteutettavaksi osastolla yhdessä omahoitajan kanssa. Omahoitajaa opastetaan avustamaan harjoitusohjelman suorittamisessa, mikäli omahoitaja niin haluaa.Takaisin